Obchodné podmienky

Objednávka

Predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu je realizovaný na základe kúpnej zmluvy. Tá vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväzné potvrdenie objednávky je telefonické, prípadne e-mailové. E-mailové potvrdenie je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Predávajúci spravidla vykoná kontakt nutný k potvrdeniu objednávky, a to po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Objednávka (alebo jej časť), ktorá je potvrdená predávajúcim je považovaná za záväznú pre obe strany, v tom prípade ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Ako podstatné podmienky možno považovať predovšetkým obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar predávajúci dodá kupujúcemu približne od 1. do 3. pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Dodacia lehota závisí od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. V ojedinelých prípadoch môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom sa dohodne predávajúci s kupujúcim.
Kupujúci určí miesto odberu v záväznej objednávke, pričom predávajúci zabezpečí dopravu predmetu plnenia zmluvy (objednaného tovaru) na toto uvedené miesto. Ak sa dodá objednaný tovar na dané miesto, dodávka sa považuje za splnenú. Inštalácia predmetu plnenia nie je súčasťou dodávky.
Ak kupujúci využije niektorú z foriem neosobného odberu tovaru (pošta, špedičná doprava, kuriér), v záručnom liste nebude vyplnený dátum predaja, pretože nie je možné s určitosťou predpokladať, že kupujúci tovar prevezme. V prípade, že tovar je doručený v poriadku, kupujúci vyplní dátum predaja podľa dátumu na príslušnom predajnom doklade. Prípadná reklamácia nebude uznaná vtedy, keď bude rozdiel medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade.
Spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí v sekcii Košík, pričom náklady na dopravu závisia od vybraného spôsobu dopravy.

Storno objednávky

Kupujúci:
Pred záväzným potvrdením má kupujúci právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a kedykoľvek. V prípade, ak objednávku záväzne potvrdí, môže objednávku stornovať len vtedy, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Ak kupujúci stornuje potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť škodu predávajúcemu, ktorá vznikla takýmto jednaním. Právo na úhradu škody uplatní predávajúci ak nákup tovaru "na objednávku", ktorý si želal zákazník bolo potrebné realizovať, alebo ak došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov súvisiacich so zaistením tovaru. Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.
Predávajúci:
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje v objednávke, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-mail, telefón atď.)
- ak požadovaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena na strane dodávateľa
V takomto prípade sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim a dohodne sa s ním na ďalšom postupe. Ak kupujúci časť alebo celú sumu ceny tovaru zaplatil, predávajúci mu uhradenú sumu vráti - prevedie na účet alebo zašle na adresu do 15-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo v súlade so zákonom odstúpiť od zmluvy do 7 prac. dní od prevzatia tovaru, a to pri neosobnom spôsobe doručenia tovaru. Toto právo sa nevzťahuje na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho.
V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, je potrebné dodržať tieto podmienky:
- písomne alebo e-mailom oznámiť rozhodnutie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, udať číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu kupujúceho, alebo adresu pre vrátenie peňazí
- ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho na adresu našej prevádzky, pričom tovar posiela spolu s dokladom o kúpe (ak nebolo dohodnuté inak)
- posielaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, záruč. listu, návodu)
- kupujúci tovar zašle doporučene (nie na dobierku) a poistený, predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste od zákazníka k predajcovi
- predajca zašle peniaze za takto vrátený tovar kupujúcemu poštovou poukážkou alebo prevodom na jeho účet najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru, podmienkou je splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok
- ak kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, predajca nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje našich zákazníkov budú chránené pred zneužitím. Kontaktné informácie zákazníka a informácie o jeho nákupoch sa nebudú postupovať tretiemu subjektu, nebudú ani inak komerčne využívané.
Vstupom do tohto internetového obchodu a využívaním jeho služieb každý zákazník dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Tým, že sa stávate zákazníkom nášho obchodu dávate súhlas, že môžete byť informovaný o novinkách v tomto internetovom obchode telefonicky alebo e-mailom. Zároveň máte možnosť kedykoľvek zasielanie týchto informácií zrušiť podľa postupu, ktorý je uvedený v každej zasielanej správe.
Internetový obchod dulexim.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.